Privacy verklaring


Hockeyclub Bedum en uw Privacy

Hockeyclub Bedum hecht veel waarde aan uw privacy en de vertrouwelijkheid daarvan. Daarom behandelen we uw gegevens met de grootste zorg. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens

Hockeyclub Bedum verzamelt een aantal persoonsgegevens. Als we persoonsgegevens van u vragen, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. We verzamelen alleen die persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als U na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [email protected]

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens worden door Hockeyclub Bedum gevraagd en verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Verwerken van het lidmaatschap bij Hockeyclub Bedum
 • (Her)Indeling in de teams
 • Indelen voor arbitrage
 • Versturen van informatie, nieuwsberichten etc.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst en/of verkregen toestemming. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockeyclub Bedum de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adres, Telefoonnummer(s), en E-mailadres(sen), scheidsrechterkaartnummer KNHB.

Uw persoonsgegevens worden door Hockeyclub Bedum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij, LISA voor: 

 • Het uitvoeren van de ledenadministratie
 • Het uitvoeren van de financiële administratie

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met LISA afgesloten. Met LISA (verwerker) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hockeyclub Bedum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Alle personen die namens Hockeyclub Bedum van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Sociale netwerken

Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Len Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Hockeyclub Bedum heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacy verklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de daar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens.

Hockeyclub Bedum is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Links naar en cookies op websites van derden

Op onze Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer U deze websites bezoekt, zijn de privacy verklaringen van deze derde partijen van toepassing. Hockeyclub Bedum is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen!

Contactgegevens

Hockeyclub Bedum
Sportlaan 20 te Bedum